Why3 Standard Library index


Basic Algebra Theories

Associativity

module Assoc

 type t
 function op t t : t
 axiom Assoc : forall x y z : t. op (op x y) z = op x (op y z)

end

Commutativity

module Comm

 type t
 function op t t : t
 axiom Comm : forall x y : t. op x y = op y x

end

Associativity and Commutativity

module AC

 clone export Assoc with axiom Assoc
 clone export Comm with type t = t, function op = op, axiom Comm
 meta AC function op

end

Monoids

module Monoid

 clone export Assoc with axiom Assoc
 constant unit : t
 axiom Unit_def_l : forall x:t. op unit x = x
 axiom Unit_def_r : forall x:t. op x unit = x

end

Commutative Monoids

module CommutativeMonoid

 clone export Monoid with axiom Assoc, axiom Unit_def_l, axiom Unit_def_r
 clone export Comm with type t = t, function op = op, axiom Comm
 meta AC function op

end

Groups

module Group

 clone export Monoid with axiom Assoc, axiom Unit_def_l, axiom Unit_def_r
 function inv t : t
 axiom Inv_def_l : forall x:t. op (inv x) x = unit
 axiom Inv_def_r : forall x:t. op x (inv x) = unit

end

Commutative Groups

module CommutativeGroup

 clone export Group with axiom .
 clone export Comm with type t = t, function op = op, axiom Comm
 meta AC function op

end

Rings

module Ring

 type t
 constant zero : t
 function (+) t t : t
 function (-_) t : t
 function (*) t t : t

 clone export CommutativeGroup with type t = t,
                constant unit = zero,
                function op = (+),
                function inv = (-_),
                axiom .

 clone Assoc as MulAssoc with type t = t, function op = (*), axiom Assoc

 axiom Mul_distr_l : forall x y z : t. x * (y + z) = x * y + x * z
 axiom Mul_distr_r : forall x y z : t. (y + z) * x = y * x + z * x

end

Commutative Rings

module CommutativeRing

 clone export Ring with axiom .
 clone Comm as MulComm with type t = t, function op = (*), axiom Comm
 meta AC function (*)

end

Commutative Rings with Unit

module UnitaryCommutativeRing

 clone export CommutativeRing with axiom .
 constant one : t
 axiom Unitary : forall x:t. one * x = x
 axiom NonTrivialRing : zero <> one

end

Ordered Commutative Rings

module OrderedUnitaryCommutativeRing

 clone export UnitaryCommutativeRing with axiom .

 predicate (<=) t t

 clone export relations.TotalOrder with
  type t = t, predicate rel = (<=), axiom .

 axiom ZeroLessOne : zero <= one

 axiom CompatOrderAdd :
  forall x y z : t. x <= y -> x + z <= y + z

 axiom CompatOrderMult :
  forall x y z : t. x <= y -> zero <= z -> x * z <= y * z
 meta "remove_unused:dependency" axiom CompatOrderMult, function (*)

end

Field theory

module Field

 clone export UnitaryCommutativeRing with axiom .

 function inv t : t

 axiom Inverse : forall x:t. x <> zero -> x * inv x = one

 function (-) (x y : t) : t = x + -y
 function (/) (x y : t) : t = x * inv y

 lemma add_div :
  forall x y z : t. z <> zero -> (x+y)/z = x/z + y/z
 meta "remove_unused:dependency" lemma add_div, function (/)

 lemma sub_div :
  forall x y z : t. z <> zero -> (x-y)/z = x/z - y/z
 meta "remove_unused:dependency" lemma sub_div, function (/)

 lemma neg_div :
  forall x y : t. y <> zero -> (-x)/y = -(x/y)
 meta "remove_unused:dependency" lemma neg_div, function (/)

 lemma assoc_mul_div: forall x y z:t.
  (* todo: discard the hypothesis ? *)
   z <> zero -> (x*y)/z = x*(y/z)
 meta "remove_unused:dependency" lemma assoc_mul_div, function (/)

 lemma assoc_div_mul: forall x y z:t.
  (* todo: discard the hypothesis ? *)
   y <> zero /\ z <> zero -> (x/y)/z = x/(y*z)
 meta "remove_unused:dependency" lemma assoc_div_mul, function (/)

 lemma assoc_div_div: forall x y z:t.
  (* todo: discard the hypothesis ? *)
   y <> zero /\ z <> zero -> x/(y/z) = (x*z)/y
 meta "remove_unused:dependency" lemma assoc_div_div, function (/)

end

Ordered Fields

module OrderedField

 clone export Field with axiom .

 predicate (<=) t t

 clone export relations.TotalOrder with
  type t = t, predicate rel = (<=), axiom .

 axiom ZeroLessOne : zero <= one

 axiom CompatOrderAdd : forall x y z : t. x <= y -> x + z <= y + z

 axiom CompatOrderMult :
  forall x y z : t. x <= y -> zero <= z -> x * z <= y * z

end


Generated by why3doc 1.7.2